آموزش وردپرس
خانه / زیست شناسی / نمونه سوالات ارشد زیست بیوشیمی

نمونه سوالات ارشد زیست بیوشیمی

مشخصات فایل دانلودی: نمونه سوالات ارشد زیست بیوشیمی  از دسته بندی زیست شناسی ارائه شده از سایت فایل 8

 سایت فایل 8 یکی از پربازدیدترین سایتها جهت جست و جوی فایل های ضروری شما عزیزان می باشد.  این سایت با دارا بودن صدها هزار فایل،  شما را به هدفتان نزدیک میکند. سایت  فایل 8 ارائه دهنده کلیه فایل های نایاب است که این بار نمونه سوالات ارشد زیست بیوشیمی را از دسته بندی زیست شناسی  جهت دانلود شما  ارائه نموده است.

 

کلمات کلیدی این فایل: دانلود نمونه سوالات ارشد زیست بیوشیمی ,نمونه سوالات ارشد زیست بیوشیمی ,دانلود نمونه سوالات پیام نور,دانلود نمونه سوالات,پایان نامه, کسب درآمد اینترنتی ,همکاری در فروش فایل, سیستم فروشگاه دهی ,کسب و کار, کارافرینی

شما برای دانلود فایل نمونه سوالات ارشد زیست بیوشیمی  از سایت فایل 8 کافی است بر روی دریافت فایل در پایین کلیک نمائید.

 

 

نمونه سوالات ارشد زیست بیوشیمی

نمونه-سوالات-ارشد-زیست-بیوشیمینمونه سوالات ارشد زیست بیوشیمی  شامل دروس زیر: 1-روشهاي بيوشيمي و بيو فيزیک2- بيوشيمي پروتئين ها و اسيدهاي نوكلئيك3-زیست مولکولی پیشرفته4-بيوشيمي کروماتین بيوشيمي پروتئين ها و اسيدهاي نوكلئيك1. كدام اسيد آمينه داراي گروه هيدروكسيل است؟  الف. پرولين ب. آسپاراژين ج. تيروزين د. اسيدگلوتاميك 2. براي ايجاد يك پيوندپپتيدي …..  الف. يك مولكول آب آزاد ميشود. ب. يك مولكول آب نياز است.  ج. دو مولكول آب آزاد ميشود. د. دو مولكول آب نياز است. 3. انرژي آزاد انتقال زنجيرههاي جانبي اسيدهاي امينه اصولاً مثبت است اين مطلب بدين معني است كه:  الف. چنين زنجيرههاي جانبي ترجيح ميدهند در داخل پروتئين به صورت تاخورده قرار گيرند.  ب. چنين زنجيرههايي ترجيح ميدهند كه حداقل در سمت داخل آن باشند.  ج. اين آسيد آمينهها به طور خود به خودي از اتانول به آب منتقل ميشوند.  د. گزينه الف و ب صحيح است. 4. در مورد هيستونها كدام گزينه غلط است؟  الف. پروتئينهايي كوچك و بازي هستند كه نقش آنها ايجاد كمپلكس با DNA در كروماتين است.  ب. اين پروتئينها بيشتر از آمينواسيدهاي باردار مثبت ساخته شدهاند.  ج. با ايجاد اندركنشهاي الكترواستاتيكي با گروههاي فسفات منفي DNA موجب ناپايداري آنها ميشوند.  د. تركيب آنها بيشتر ليزين و آرژنين است. 5. واحد هيدروفوبيسيته پروتئينها (H0) چيست؟  الف. بدون واحد است. ب. كيلو كالري بر مول باقيمانده  ج. ژول بر مول باقيمانده د. كيلو كالري   روشهاي بيوشيمي و بيو فيزيك 1 از مزاياي عمده اين روش اين است كه اطلاعات خاصي از اتمهاي منفرد و جايگاه آنها در اختيار قرار ميدهد.  الف. طيف سنجيIR ب. طيف سنجي مرئي – فرابنفش  ج. HPLC د. طيف سنجيNMR . 2 در تكنيك FSR از كدام ناحيه طيف الكترومغناطيس استفاده ميشود؟  الف. ريز موج ب. فركانس راديويي ج. فرو سرخ د. فرا بنفش3. هسته هيدروژن كه عدد كوانتايي آن 2/1-1 است داراي چند اسپين مجاز است؟  الف. صفر ب. يك ج. دو د. چهار 4. واحد تغيير مكان شيميايي يا σ چيست؟  الف. گوس ب. هرتز ج. PPM د. بدون واحد است. 5. در FT-NMR با افزايش ميدان مغناطيسي …….  الف. ميتوان غلظت را تا ده برابر افزايش داد.  ب. ميتوان قدرت تفكيك طيف را بالا برد.  ج. حساسيت كاهش مييابد.  د. نميتوان ماكرومولكولها را مطالعه نمود. 

دانلود فایل

درباره ی

همچنین ببینید

راهکار حل زیست پیش دانشگاهی فصل 1

مشخصات فایل دانلودی: راهکار حل زیست پیش دانشگاهی فصل 1  از دسته بندی زیست شناسی …